Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid van de huurder

B.J. van Kempen, hierna verhuurder genoemd, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder als dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis door vertraging. Tijdens het verblijf in de vakantiewoning is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning zoals de inrichting en alle zaken die bij het gehuurde huis horen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbraak, verlies van persoonlijke eigendommen of schade, in welke vorm dan ook, door huurders opgelopen in of rond de woning, in de tuin en bij gebruik van alle aanwezige zaken zoals bijvoorbeeld barbecue, trampoline en zwembad.

2. Reserveren en prijs

Een reservering is geldig vanaf het moment dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning die hij heeft gehuurd.

De prijzen voor het huis zijn berekend in euro’s en zijn per woning per week of andere periode, zoals vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

3. Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet 25% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen een week na de factuurdatum door de verhuurder ontvangen zijn.

Het restant moet uiterlijk twee weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door de verhuurder zijn ontvangen. Als dit niet gebeurd is, ontvangt de huurder een bericht met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Als de reservering minder dan twee weken voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

4. Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder worden gemeld. De verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 10 euro.

annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.

annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.

annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Als de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

NB: Als het verblijf in het vakantiehuis niet mogelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden zoals het sluiten van de grenzen, of andere belemmerende maatregelen door corona, wordt de volledige huursom teruggestort op de rekening van de huurder.

5. Annulering door de verhuurder

Als door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, wordt de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De huurder ontvangt direct restitutie van de betaling.

6. Klachten en geschillen

Klachten moeten binnen 48 uur na het betreden van de vakantiewoning telefonisch of via e-mail worden gemeld. Dit geldt ook als er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Als de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder. Als het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

7. Omschrijving

Alle informatie over de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door de verhuurder. Als hierin een verandering plaatsvindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder de huurder hierover informeren. De verhuurder kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Als, ondanks alles, de informatie over de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het een en ander kan herstellen. Alle informatie over toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

8. Aankomst en vertrek.

De vakantiewoning is vanaf 16 uur beschikbaar op de dag van aankomst. Tenzij anders is overeengekomen. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

9. Maximum aantal bewoners

In de vakantiewoning mogen niet meer dan 5 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is gegeven door de verhuurder. Als er meer mensen in de woning logeren, kan degene, die ter plekke verantwoordelijk is voor de woning de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

Als er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

10. Huisdieren

Huisdieren zijn welkom. Zij mogen niet op de bank of bedden komen.

11. Borgsom

De huurder moet een borgsom betalen. Het bedrag van deze waarborg staat op het contract vermeld. De borgsom wordt binnen 1 week na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

12. Bijkomende kosten

De verblijfsbelasting is voor rekening van de verhuurder en is bij de huursom inbegrepen.

13. Schoonmaak

Het huis moet schoon en netjes zijn bij aankomst. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het een en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan de verhuurder te melden.

Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.

14. Meubilair

Het is niet toegestaan het meubilair in het huis en op de terrassen rondom het huis te verplaatsen. Eventuele schade die hierdoor ontstaat wordt ingehouden op de waarborg. Daarnaast worden de kosten voor het terugplaatsen van de meubels ingehouden op waarborg.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven